Türkiye Yurtları

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kuramlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,
Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu görevliyi,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
e-Yurt modülü: Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,
Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerini,
ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,
Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,
ı) Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden fazla odası bulunan kurumu,
Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumlan ve yükseköğrenim öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,
Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunulabildiği kurumu,
Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,
Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,
Yönetici: Kurumlan yönetmek üzere görevlendirilen müdür ile müdür yardımcısını,
Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Kurum Binaları ile
Kurumun Devri ve Nakli
Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi
MADDE 4- (1) Kurumların, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir.
Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.
Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ve kurucu temsilcisi hakkında; 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu temsil edemez.
Kurum açmak isteyenler ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.
Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendileri veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yaparak 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri üzerine Bakanlığın izni ile sadece kendi uyruklarındaki yükseköğrenim öğrencilerine yönelik öğrenci yurdu veya pansiyonu açabilirler. Yabancı uyruklu kurucu ve kurucu temsilcileri Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte pasaport, lisans diploması veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesi ve aslının noter onaylı örneği ile müracaat eder.
Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 5- (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve seviyelerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce biri il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere maarif müfettişi ya da il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşan iki kişilik komisyon görevlendirilir.
Komisyon görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç yirmi işgünü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasının uygun görülmesi halinde dosya beş işgünü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, açılması uygun görülen kurumlar hakkında ek-2’de yer alan kurum açma izin belgesi ve ek-3’te yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı kırkbeş işgünü içinde düzenlenir. Bakanlık kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisini valiliklere devredebilir.
Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça e-Yurt modülüne kaydedilir.
Kurum, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.
Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumun, altı ay içinde öğrenci kaydı yapmadığının inceleme, soruşturma veya denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı, bunları vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.
Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik uyarınca yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak bu Yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması veya ruhsatlarının bulunmaması halinde 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.
Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.
Ad verme
MADDE 6- (1) Kurumlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir. Kurumlara, ülkemizin milli ve manevi değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.
Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.
Kurumların ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurum tabelaları
MADDE 7- (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelaların 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.
Kurum kontenjanı
MADDE 8- (1) Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.
Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.
Öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci.
Öğrenci apartları için en az on öğrenci.
ç) Öğrenci stüdyo daireleri için en az on öğrenci.
Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça belirlenir.
Kurum binaları
MADDE 9- (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır.
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile öğrenci yurt ve pansiyonları arasında, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri ise meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile aynı binada bulunamazlar. Bu bentte belirtilen mesafenin tespitinde kurum açma incelemesini yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerle kurumlar arasında yüz metre uzaklık şartı aranmaz.
Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.
Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumlan öğrencilerine öğrenci yurt ve pansiyonlarında verilir ve bu kurumlar müstakil binalarda açılır. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilir.
Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci apartı en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci stüdyo dairesi bir veya üç öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.
Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 38 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.
Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamaz.
Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.
Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının yüzden fazla olması halinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.
Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınır.
Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Yurt modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.
Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği
MADDE 10- (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe müracaat edilir.
Kurumun devir işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makamın izni ile onbeş işgünü içinde yapılır.
Valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik İse yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisi hakkında 5549 sayılı Kanunda veya 5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya İltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.
Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte valiliğe müracaat eder.
Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.
Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.
Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından onbeş işgünü içinde yapılır.
Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.
Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu temsilcisi tarafından devredilir.
Kurum tür ve seviye değişikliği
MADDE 11- (1) Kurucu, kurumun ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini değiştirmek istemesi halinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat eder.
Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra hakkında 5549 sayılı Kanunda veya 5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.
Kurum nakli
MADDE 12- (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını bildiren yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenecek raporla nakil yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda barınma hizmeti verilemez.
Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor ile yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en fazla bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun bir binaya nakli yapılmayan kuramlardan çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve mazeretlerinin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça bir yıl daha faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak izin verilebilir. Kuramlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri e-Yurt modülüne işlenir ve Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartlara uygun bina bularak nakil izni almayan kurumların, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
İller arasında kurumların nakli yapılmaz.
Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği
MADDE 13- (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
Binada değişiklik yapılmadan kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme raporuna göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından izin verilir.
Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi
MADDE 14- (1) Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer.
Kurucunun, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kuruculuk şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, kurumu devretmesi ve kurumla ilişkisini kesmesi için valilikçe üç ay süre verilir. Verilen süre içinde devrin gerçekleştirilmemesi halinde kurum devir yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun bir yıl içinde devrinin gerçekleşmemesi durumunda kurum açma izni ile işyeri açına ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
Kurucunun ölümü halinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her halde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kumcuya devretmeleri gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması halinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun, altı ay içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
Kurucunun kurumunu devretmesi halinde devralan kurucunun 10 uncu madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması veya 4 üncü maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü halinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması halinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri diğer kurumlan hakkında da uygulanır.
Soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makamlar tarafından iptal edilen kuramların kurucu ve kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden veya her halde diğer kanuni kısıtlılıkları ortadan kalkmadan tekrar kurum açamaz, devralamaz ve ortak olamaz. Ancak kurucu temsilcisi hakkında verilecek karar soruşturma sonucuna göre belirlenir.
Kurum binalarının kullanılması
MADDE 15- (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kuramların sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve kültürel faaliyetlerde il veya İlçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz aylannda kullanılabilir.
Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine ara vermesi
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması halinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusundaki tedbirler, kurucu ile birlikte valilikçe alınır.
Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe kurum geçici olarak faaliyete ara vermiş kabul edilir.
Usulsüz kapatma
MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin 16 neı maddesinde belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim yılında öğrencilerden alman ücretler, 20 nci madde hükümlerine göre iade edilir.
Evrak teslimi
MADDE 18- (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek zorundadır.
Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personelin Nitelikleri ile
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kurumların yönetimi
MADDE 19- (1) Kız öğrencilerin barındığı kuramlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kuramlarda erkek yönetici görevlendirilir.
Kurum, lisans mezunu ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim sonucunda alman öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip müdür tarafından yönetilir.
Kurumda yüzeli i kontenjana kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir, Yüzelli ve sonraki her yüzeli i kontenjan için bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.
Aynı kurucunun birden fazla kurumu bulunması halinde bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla en az lisans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Kurum yöneticileri ve yönetim memurları hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri uygulanır. Ancak, 657 sayılı Kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt ücretinden 1/4’ü ile 1/2'si arasında ücret kesimi cezası valilik tarafından verilir, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiilin tekrarı halinde kurum yöneticisi veya yönetim memurunun iş akdine son verilir.
Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler
MADDE 20- (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Yurt modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumlanıl hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer kurumlanıl ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.
Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez.
Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan yıllık (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.
Öğretim yılı başlamasına bir aydan az zaman kala kurumdan ayrılanlara hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen ücretin %10’u dışındaki kısmı, daha önce ayrılanlara ise tamamı; öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen ücretin %10’u ile barınma hizmeti aldığı aylara ait içinde bulunulan ayın ücreti de dahil edilerek hesaplanan miktarın dışındaki kısmı ile alınan depozito iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi karşılıklı feshedilir.
Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.
Kurumun, öğrencinin güvenliğini sağlamaması, barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamaması, hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ayrılan öğrenciye kurumda barındığı günlere ait ücretin dışındaki kısmı ile depozito iade edilir.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlanıl ücretleri, yemek ücreti de dahil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti için ayrıca ücret talep edilmez.
Defter ve kayıtlar
MADDE 21- (1) Kurumlarda e-Yurt modülünde kayıtlı bilgilerin dışında aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur.
Öğrenci yoklama defteri.
Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.
Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri.
ç) Revir defteri.
Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri.
Yazışma dosyaları.
Aylık yemek listesi.
Nöbet defteri.
ğ) Ziyaretçi defteri.
Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütname dosyası.
ı) Denetim defteri.
Birinci fıkrada belirtilen defter ve belgeler sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler ayrıca e-Yurt modülüne işlenir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.
Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 22- (1) Kurululardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.
Müracaat dilekçesi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.
Öğrencinin öğrenimine devanı ettiğini gösteren belge.
ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.
İki adet vesikalık fotoğraf.
Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını geçemez. '
Kurumlarda geçici barınma
MADDE 23- (1) Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak üzere, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında veya pansiyonlarında geçici barındırılabilir.
Ortaöğretim kuramlarının veya yükseköğretim kuramlarının sınavlarına girecek veya bu kuramlara kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.
Mesleki açık öğretim lisesi veya açık ya da uzaktan öğretim yapan üniversitelerde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.
Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında barındırılmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı ve açık öğretim sınavlarına hazırlık kurslarına devam edenler.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara veya etkinliklere devam edenler.
Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartlan kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla, öğrenci yurtlannda ve pansiyonlarında en fazla bir ay süreyle banndırılabilir.
Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda sadece ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti verilebilir.
İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurtlarda ortaöğretim kurumlan öğrencileri; ortaöğretim kurumlan öğrencilerine yönelik yurtlarda İse yükseköğrenim öğrencileri banndırılabilir.
Farklı seviyede öğrenci gruplarının kurumda barındırılması halinde kurumun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun bu hizmete uygun olması, öğrenci gruplarının aynı binanın ayrı katlarında veya bloklarında yerleştirilmeleri ve banyo ve tuvaletlerinin her öğrenci grubu için ayrı ayrı olması gerekir.
Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici banndırılabilir.
Geçici barınanların okul, kurum veya kurs bilgileri ile kimlik bilgileri kuram müdürlüğünce en geç beş işgünü içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici barınmaya başladıkları günden itibaren e-Yurt modülüne gerekli bilgiler kaydedilir.
Geçici barınanlar dahil kurumda barmanlann sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.
Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
MADDE 24- (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip etmediği hakkında kurum müdürlüğünce her öğretim yılı başında ve lüzum görülen diğer hallerde öğrenim gördükleri öğretim kuramlarından bilgi alınır.
Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kuranı ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine ve velisine bildirilir.
_ < (3) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen şartların ortadan kalkması halinde geçici barınma derhal sonlandınlır.
Kurumlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme
MADDE 25- (1) öğrenciler, öğrencilik durumları devam ettiği sürece kurumda barınabilirler.
Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler için açılır ve işletilir.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kuramları öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kuramlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş gruplan dikkate alınarak düzenlenir.
Kuramlardan;
Öğrenci yurdu ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim kuramları ve yükseköğrenim öğrencileri,
Öğrenci pansiyonu ortaöğretim kurumlan ve yükseköğrenim öğrencileri,
Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri yükseköğrenim öğrencileri,
için açılır.
Kuramlara giriş ve çıkış ile evci izni
MADDE 26- (1) Kurumlar, en az ders yılı süresince barınma hizmetlerini eksiksiz devam ettirir. Ders yılı dışında da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim yılı başında kurum yönetimince tespit edilir, öğrencilere duyurulur ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencileri adresleri velisi tarafından kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek ve müdürden izin belgesi almak, yükseköğrenim öğrencileri ise kurum yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.
Nöbet hizmetleri
MADDE 27- (1) Kuramlarda günün her saatinde kurum yönetiminden bir personelin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak kurum ilan panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.
Personel
MADDE 28- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine yönelik hizmet veren kuramlarda elli (elli dahil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dahil) öğrenciye kadar iki, yüzden lazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarım taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumlan öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.
Yönetim memurluğu için yükseköğretim kuramlarından mezun olma şartı aranır.
Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.
Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması halinde aşçılık belgesi olan aşçı ile ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ve katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir.
Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş kurum yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.
Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kurum kontenjanı yüzelli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.
Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılır.
Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı îş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kurum içi görev veya unvan değişikliği hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple görevinden aynlanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya tek taraflı feshedilenlere altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilmez.
Kurumlarda görev alan yönetim memuru, belletici ile temizlik hizmeti veren görevlilerin, kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurulularda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurunılarda erkek olması şarttır.
Yabancı uyruklu kurucular tarafından açılan kurumlanır yöneticilerinden en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.
Kuramlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartlanıl dışında aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Görevlendirme
MADDE 29- (1) Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafından valiliklere yapılır.
Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları için kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisi.
Diğer personel için müdür.
Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma izni valilikçe düzenlenir. Çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini devredebilir.
Genel müdür ve yöneticiler
MADDE 30- (1) Genel müdür, kuramlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet ve fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
Genel müdür yardımcısı, genel müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hallerde genel müdüre vekalet eder.
Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevli ve sorumludur.
Müdür yardımcısı, müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hallerde müdüre vekalet eder.
Yöneticiler ile yönetim memuru, belletici, rehber öğretmen ve diğer personelin görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Disiplin İşleri
Disiplin
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kuram dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan ortaöğretim kurumlan ve yükseköğrenim öğrencileri hakkında aşağıdaki disiplin cezalan uygulanır.
Uyarma.
Kınama.
Kurumdan çıkarma.
Uyarma
MADDE 32- (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu okluğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
Arkadaşlarım rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.
Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.
Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.
ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.
Kurum personeline kötü davranmak.
Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.
Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.
Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.
Kınama
MADDE 33- (1) Kınama, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.
Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.
Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.
ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
Kurumda sigara içmek.
Kurum personeline hakaret etmek.
Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.
Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
ı) Aynı öğretim yılı İçinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.
Kurumdan çıkarma
MADDE 34- (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, onsekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; onsekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan onsekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı bulunduğu okula, onsekiz yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı yoluyla bildirilir.
(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.
Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçlan işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.
ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.
Hırsızlık yapmak.
Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarım tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.
Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahlan bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.
İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.
ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.
Ceza verme yetkisi
MADDE 35- (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.
Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde itirazda bulunabilir.
Disiplin kurulu itirazları yedi işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını onbeş işgünü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
Disiplin kurulu
MADDE 36- (1) Disiplin kurulu;
Ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kuramlarda; müdürün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği kurumda görevli belletici, kurumda görevli olması halinde rehber öğretmen ve öğrenci temsilcisinden,
Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kuramlarda; müdürün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı veya yönetim memuru ve öğrenci temsilcisinden.
oluşur.
Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler
katılır.
Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.
Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi işgünü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde kurumdan çıkarma işlemi yirmidört saat içinde sonuçlandırılır.
Disipline ilişkin işlemler
MADDE 37- (1) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.
Öğrencinin disiplin kuruluna şevkinden önce gerekli incelemeler kurum yönetimince yapılır.
Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.
Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.
Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.
Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.
Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme
Denetleme esasları
MADDE 38- (1) Kuramların denetimleri öğretim yılı içinde en az iki kez yapılır.
Kuramların denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında şube müdürü veya resmi bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin kurumlan denetim yetkileri saklıdır.
Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için valilikçe kurama gerekli ikaz yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde 42 ııci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Denetim sorumluluğu
MADDE 39- (1) Denetleme sırasında kurum yönetimi kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade etmek zorundadır.
Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi
MADDE 40- (1) Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.
Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılması gereken işleri yerine getirir ve bu hususu bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
Denetleme raporları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce e-Yurt modülüne yüklenir.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 41- (1) Denetleme, inceleme veya soruşturma sırasında;
Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermekten, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamaktan, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları ile diğer kayıt, defter, bilgi ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara cevap vermekten kaçman,
Kurum ve eklentilerine girmeyi engelleyen,
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen durumları olduğu tespit edilen,
ç) Bîr yıldan fazla süreyle hapis cezası verilmesini gerektiren sıtç işleyen,
Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarcı
olan,
Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya diğer evrakta usulsüzlük yapan,
kurum personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
Görevden uzaklaştırma; denetleme yetkisi bulunanların teklifi, il millî eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı veya doğrudan il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile gerçekleşir. Müdürün görevden uzaklaştırılması halinde yerine vekalet edecek personel belirlenir. Vekalet görevi verilecek personel bulunmaması halinde kurucu veya kurucu temsilcisinin ivedilikle müdürlüğe vekalet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu veya kurucu temsilcisinin beş işgünü içinde bildirimde bulunmaması halinde denetleme, inceleme ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınır.
Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiilin suç teşkil etmesi halinde mülki idare amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.
Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya beraat edenler ile görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilir.
Kurumlann geçici kapatılması ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi
MADDE 42- (1) Yapılan denetleme, inceleme veya soruşturma sonucunda;
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenleyen, düzenlenmesini ya da öğrencilerin katılmasını teşvik eden veya zorlayan, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan veya öğrencileri bu suçlara yönelten,
Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen,
Açılış amacı dışında kullanılan,
ç) öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, öğrencilerin barınma hizmetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen,
Açılış şartlarını kaybeden,
İlan ve reklamlarında taahhüt ettiği şartları sağlamayan,
İlan ve reklama ilişkin gerekli şartları yerine getirmeyen,
Kurumda hizmetlerin devamım sağlayacak yeterli personel bulundurmayan,
ğ) Sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen,
Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
kurumlar hakkında ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.
Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
Birinci fıkranın (a), (b) ve (e) bentleri dışındaki bentlerde belirtilen durumlardan dolayı kurum, fiilin ağırlığına göre onbeş günden az olmamak üzere bir yıla kadar geçici olarak valilikçe kapatılır. Valiliklerce, eksikliklerini tamamladıkları tespit edilen bu kurumlann barınma hizmetine devam etmelerine izin verilir. Eksikliklerini geçici kapatma süresi sonuna kadar tamamlamadığı tespit edilen veya aynı fiil nedeniyle iki defa geçici olarak kapatılan ya da her halükarda üç defa geçici olarak kapatılan kurumlann kurum açma izinleri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan iptal edilir.
Geçici kapatma kararında, geçici kapatmanın başlayacağı tarih otuz günü geçmemek üzere belirlenir. Hakkında geçici kapatma kararı alınan veya kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptali nedeniyle kapatılan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda valilikçe gerekli tedbirler alınır. Bakanlıkça da geçici kapatma kararı verilebilir, bu halde karar valiliklerce uygulanır.
Denetleme, inceleme veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumlanıl kurucularının ve kurucu temsilcilerinin beş yıl geçmeden yeni bir kurum açmasına, devralmasına, ortak olmasına, kurucu temsilcisi olmasına izin verilmez. Kurucu veya kurucu temsilcisine ilişkin bu bilgiler e-Yurt modülüne kaydedilir.
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki eylemler nedeniyle kapatılan kuruınların kurucularına ait diğer kurumlanıl da kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler
Yemek hizmeti
MADDE 43- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar ile yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurtlarında yemek hizmeti verilmesi zorunludur.
Kurumlar, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneğin yetmişiki saat uygun koşullarda saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında, öğrenci temsilcisi ile aşçıdan oluşan komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan edilir.
Yemekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.
Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla kurum olması halinde, yemek hazırlanan kurum veya yemek hizmeti satın alınan kuruluş, yemek hizmeti alan kurum yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, kurucuya ait diğer kurumlara da yemek hizmeti verebilir.
Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.
Kurum çalışma esasları ve iş takvimi
MADDE 44- (1) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yıllık iş takvimiyle belirleyerek bir örneğini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.
İlan ve reklam
MADDE 45- (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, kişi resimleri ve isimleri kullanamaz, televizyonda reklam ve ilan yapamaz. Kurumlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından önce bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermek zorundadır.
(2) Kurumlann reklam ve ilanlarında 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı durumların bulunması halinde bu durum Reklam Kuruluna da bildirilir.
Ortak hükümler
MADDE 46- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla işbirliği yapılabilir. Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen tarafından veya bulunmaması halinde yönetim memuru ya da belleticiler tarafından etkinlik ve gelişim dosyaları oluşturulur.
Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri başka adlarla açılan yerlerde verilemez.
Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılır, acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilir. Kurumun tanıtıldığına dair belge, kurum yönetimi ile öğrenci tarafından imzalanarak kurumda dosyalanır, bir nüshası öğrenciye verilir.
Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye uygulaması her yıl öğretim yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.
Kurumlarca, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun tedbirler alınır.
Kurumlann ısınma sistemi kalorifer veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.
Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 47- (1) 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kuruculara ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personel ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikayı 1/8/2018 tarihine kadar almaları halinde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edebilir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan kurumlarda 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikası bulunmayan müdürler 1/8/2018 tarihine kadar görevlendirilebilir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının gerçek kişi kurucuları hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaz. Tüzel kişi kurucular ise 1/8/2018 tarihine kadar 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şarta uygun kurucu temsilcisini belirler.
Kuramlara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları, 26/8/2017 tarihine kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça düzenlenir. Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi ile birlikte, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili idarelerce bu yurtlara verilmiş mevcut ruhsatlar iptal edilmiş sayılır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtları. 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere binalarını 1/8/2019 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler, Bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirmeyen özel öğrenci yurtlanılın kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. Özel öğrenci yurtlarının, bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirip getirmedikleri yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının tür, seviye, kontenjan değişikliği ve nakil başvurusu olması halinde bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30/9/2017 tarihine kadar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kuram açma izni İle işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci aparılan, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat ederler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30/9/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan ve mülga Özel Öğrenci Yurtlan Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geçici öğrenci barındıran özel öğrenci yurtlarında, 2016-2017 öğretim yılı sonuna kadar geçici barınma hizmeti verilmeye devam edilebilir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar kurum açma başvurusunda bulunan kuramların biııa şartlan île kurucuya ilişkin hususları mülga Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek açılış işlemi yapılır. Bu yurtlar hakkında geçici 1 inci madde île bu maddede belirtilen diğer hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 48» (1) Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49» (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak :
www.yurtderforum.com

Sosyal Medya

Bizi Facebook'tan takip edin Bizi Twitter'dan takip edin Bizi Google Plus'tan takip edin